Skoči na vsebino

Pravila postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si

Verzija 4

A. SPLOŠNO

1. Uvodne določbe

1.1.

Pravila postopka ARDS so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Ta pravila so zavezujoča za vse registrarje, ki so sklenili pogodbo z Registrom.si in za vse nosilce domen.

1.2.

Pravila postopka ARDS se nanašajo na urejanje morebitnih sporov glede registriranih domen pod vrhnjo domeno .si.

1.3.

Pravila postopka ARDS, skupaj z Načeli ARDS, ki so vključena v Splošnih pogojih, imajo pravno naravo pogodbeno dogovorjenega sistema alternativnega reševanja sporov. Ta sistem ne izključuje ali omejuje in nima namena izključevati ali omejevati sodnega varstva, do katerega je katerakoli stranka upravičena na podlagi ustave in zakona.

1.4.

Pravila postopka ARDS in Načela ARDS se lahko spreminjajo na podlagi odločitve Registra.si. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh Registra.si oziroma pozneje, po preteku roka, ki ga določi Register.si.

2. Opredelitev pojmov

V pravilih postopka ARDS imajo uporabljeni izrazi, kadar iz besedila ne izhaja kaj drugega, naslednji pomen:

2.1.

ADMINISTRATOR pomeni Register.si, kadar le-ta vodi postopek ARDS oziroma v postopku zagotavlja administrativno podporo razsodišču.

2.2.

DOMENA pomeni niz dovoljenih znakov, registriran neposredno pod vrhnjo domeno .si.

2.3.

NAČELA ARDS pomenijo načela alternativnega reševanja domenskih sporov, ki so del Splošnih pogojev in vključujejo pogoje za sprožitev postopka ARDS.

2.4.

NOSILEC je imetnik domene, zoper katerega je vložena pritožba v okviru postopka ARDS.

2.5.

OBRATNA UGRABITEV DOMENE pomeni uporabo Pravil postopka ARDS v slabi veri z namenom odvzeti domeno registriranemu nosilcu domene.

2.6.

ODLOČITEV pomeni odločitev, s katero razsodišče odloči o sporni domeni.

2.7.

PISNO OBVESTILO O VLOŽITVI PRITOŽBE je dopis, s katerim administrator nosilca domene obvesti, da je zoper njega sprožen postopek ARDS.

2.8.

POSTOPEK ARDS je postopek alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si, ki poteka skladno z določbami Pravil postopka ARDS pod administrativnim vodstvom administratorja in ki ga izvajajo razsodniki.

2.9.

PRAVILA UDRP pomenijo Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy) oziroma Pravila za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy).

2.10.

PRITOŽBA je vloga pritožnika, s katero pritožnik sproži postopek ARDS.

2.11.

PRITOŽNIK je tretja oseba, ki v postopku ARDS zatrjuje, da registrirana domena nosilca krši njeno pravico.

2.12.

RAZSODIŠČE je samostojna in neodvisna institucija v sestavi razsodnikov, ki jih imenuje administrator za namene sprejetja odločitve v postopku ARDS.

2.13.

RAZSODNIK je oseba, ki ima posebno strokovno znanje in izkušnje s področja prava intelektualne lastnine ali drugega ustreznega pravnega področja in jo administrator imenuje, da bi v zadevnem domenskem sporu v okviru postopka ARDS odločila o predmetu spora.

2.14.

REGISTRAR je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi pogodbe o sodelovanju pri registraciji domen opravlja dejavnost registracije domen v imenu in za račun nosilcev.

2.15.

SENAT sestavljajo trije razsodniki, ki jih administrator in stranki v skladu s Pravili postopka ARDS imenujejo, da bi odločili v zadevnem domenskem sporu po postopku ARDS.

2.16.

SPORNA DOMENA je domena, o kateri se sproži oziroma o kateri teče postopek ARDS.

2.17.

STRANKA je nosilec domene ali pritožnik.

2.18.

VLOGA je katerakoli pisna komunikacija stranke v postopku ARDS, poslana administratorju oziroma razsodišču.

3. Smiselna uporaba Pravil UDRP

3.1.

Postopek ARDS se vodi skladno s temi pravili. Če ta pravila ne dajejo dovolj natančnih napotil za vodenje postopka ARDS, lahko administrator ali razsodnik oziroma senat na podlagi dogovora smiselno uporabljajo Politiko za enotno reševanje domenskih sporov (Uniform Domain Name Resolution Policy) oziroma Pravila za enotno reševanje domenskih sporov (Rules for Uniform Domain Names Resolution Policy).

4. Jezik v postopku ARDS

4.1.

V postopkih ARDS se uporablja slovenski jezik. V tem jeziku se vlagajo vloge in pišejo odločitve.

4.2.

Če stranke predložijo vloge v tujem jeziku, morajo na zahtevo administratorja ali razsodnikov oziroma senata predložiti overjen prevod zadevnih vlog v roku, ki jim ga določi administrator ali razsodnik oziroma senat.

5. Razsodišče

5.1.

Razsodišče je ciljno ustanovljeno in organizirano kot samostojna in neodvisna institucija pri administratorju za zagotavljanje izvajanja nepristranskega ter hitrega reševanja in odločanja v sporih o domenah pod vrhnjo domeno .si.

5.2.

Razsodišče nima lastnosti pravne osebe.

5.3.

V sporu odloča razsodnik, ki mora biti in ostati neodvisen in nepristranski do strank v sporu. Če je pritožnik v pritožbi ali nosilec domene v odgovoru na pritožbo zahteval, naj odloča senat treh razsodnikov, o zadevnem sporu odloča senat treh razsodnikov.

5.4.

Upravna in organizacijska dela za razsodišče opravlja administrator. Administrator tudi opravlja vsa potrebna organizacijska dejanja v okviru ARDS.

5.5.

Razsodnike na listo razsodnikov imenuje administrator za dobo treh (3) let. Po preteku mandata je razsodnik lahko ponovno imenovan.

5.6.

Lista s strokovnimi kompetencami razsodnikov se objavi na spletni strani Registra.si.

6. Vloge

6.1.

Vse vloge, ki jih stranke vlagajo na podlagi teh pravil, morajo biti v rokih določenih s temi pravili poslane po elektronski pošti na naslov ARDS@register.si.

6.2.

Vloga velja za pravočasno, če pred iztekom zadnjega dne roka prispe v elektronski poštni predal administratorja. V primeru tehničnih ovir za sprejem vlog po elektronski pošti administrator rok ustrezno podaljša za razumen čas.

6.3.

Če obstajajo za posamezne vrste vlog elektronski obrazci, ki so priloga k tem pravilom in so dostopni na spletni strani Registra.si, je treba za te vloge uporabljati obrazce, sicer jih administrator in razsodišče nista dolžna upoštevati.

6.4.

Vse vloge strank, razen pritožbe, morajo vsebovati opravilno številko, sicer jih administrator in razsodišče nista dolžna upoštevati.

6.5.

Vse vloge mora stranka podpisati. Če gre za pravno osebo, morajo vsebovati tudi žig pravne osebe, razen če pravna oseba ne posluje z žigom, kar mora v tem primeru navesti.

6.6.

Stranke vse vloge pošiljajo administratorju, ta pa jih brez odlašanja dostavi nasprotnim strankam in razsodnikom v skladu s temi pravili.

7. Vročanje

7.1.

Administratorjeva dolžnost je uporabiti vsa ustrezna in razpoložljiva sredstva komunikacije z namenom doseči, da je nosilec dejansko obveščen o pritožbi.

7.2.

Šteje se, da je nosilcu domene pritožba vročena, če:

 • je pisno obvestilo o vložitvi pritožbe poslano na poštni naslov, ki je pri nosilcu domene naveden v WHOIS bazi podatkov; in
 • je pritožba po elektronski pošti poslana na uradni elektronski naslov nosilca domene in tehnični kontakt, kot je navedeno v bazi podatkov WHOIS; in
 • je pritožba poslana na elektronski naslov nosilca domene, ki ga je pritožnik v skladu s 10.2 točko teh pravil navedel v pritožbi.

7.3.

Vse komunikacije, razen pisnega obvestila o vložitvi pritožbe iz prve alineje točke 7.2. teh pravil, se vročajo elektronsko.

7.4.

Če med postopkom ARDS katera od strank spremeni kontaktne podatke, mora o tem takoj obvestiti administratorja.

7.5.

Razen če ni drugače določeno v teh pravilih ali če v izjemnih okoliščinah administrator ne odloči drugače, se šteje, da so vse komunikacije strankam v skladu s temi pravili vročene:

 • če se pošilja po pošti, drugi dan potem ko je bila pošta odposlana; ali
 • če se pošilja po elektronski pošti, na dan, ko je bila komunikacija odposlana.

7.6.

Stranka, ki ima pooblaščenca, lahko v svoji vlogi izbere, da se komunikacije namesto njej skladno z določbami tega poglavja vročajo pooblaščencu.

7.7.

Vse komunikacije razsodnika oziroma senata se strankam vročajo po administratorju skladno s pravili tega poglavja.

8. Roki

8.1.

Roki, ki zavezujejo razsodnike in razsodišče, imajo pravno naravo napotka za njihovo ravnanje v zadevnem postopku. Njihovo morebitno razumno prekoračenje nima vpliva na izid ali veljavnost postopka.

8.2.

Rokov, ki vežejo stranke, se stranke morajo držati, sicer gre to lahko v njihovo škodo.

9. Pristojbina

9.1.

Pristojbino je dolžan pritožnik plačati hkrati z vložitvijo pritožbe na podračun Arnesa pri UJP 01100-6030345406.

9.2.

Pristojbina je odvisna od števila spornih domen, na katere se nanaša pritožba, in se določi po naslednjem ključu:

Število domen Pristojbina za razsodnika Dodatek za senat
1 – 5 domen 573,77 EUR (700,00 EUR z DDV)* 573,77 EUR (700,00 EUR z DDV)*
6 – 10 domen 983,60 EUR (1.200,00 EUR z DDV)* 983,60 EUR (1.200,00 EUR z DDV)*
Več kot 10 domen Določi administrator Določi administrator

* Znesek brez DDV plačajo zgolj plačniki s sedežem v tujini zaradi obrnjene davčne obveznosti skladno z relevantno davčno zakonodajo.

9.3.

Dodatek za odločanje v senatu plača pritožnik, če je odločanje v senatu treh razsodnikov sam zahteval v pritožbi. Če pritožnik tega ni zahteval, zahteval pa je odločanje v senatu treh razsodnikov nosilec v odgovoru na pritožbo, plača dodatek za odločanje v senatu nosilec, hkrati z odgovorom na pritožbo na podračun, naveden v točki 9.1 teh pravil.

9.4.

Že plačana pristojbina se praviloma ne vrača. Izjemoma se že plačane in ustrezno znižane pristojbine vrnejo plačniku:

 • če pritožnik s pritožbo uspe, se mu vrne 50% plačane pristojbine;
 • če sta stranki sklenili poravnavo, razsodnik oziroma senat pa še ni bil imenovan, se vsaki stranki vrne 75 % pristojbine, ki jo je stranka plačala;
 • če je pritožnik umaknil pritožbo, razsodnik oziroma senat pa še ni bil imenovan, se pritožniku vrne 75% pristojbine, ki jo je plačal;
 • če je pritožnik umaknil pritožbo, se nosilcu vrne vsa pristojbina, ki jo je plačal, razen če je bil senat že imenovan;
 • če administrator zavrže pritožbo, se pritožniku vrne vsa pristojbina, ki jo je plačal.

9.5.

Pristojbina se uporabi za kritje stroškov storitev administratorja in za plačilo razsodnikom.

B. POSTOPEK ARDS

10. Pritožba

10.1.

Postopek ARDS lahko sproži vsaka fizična ali pravna oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši katero od njenih pravic upoštevaje Načela ARDS, tako da pri administratorju vloži pritožbo v skladu s temi pravili.

10.2.

Pritožba se vloži elektronsko na vnaprej pripravljenem obrazcu in mora vsebovati:

 • ime in priimek oziroma firmo, poštni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko pritožnika;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV za pritožnika ali plačnika pristojbine;
 • navedbo, ali je pritožnik ali plačnik pristojbine zavezanec za DDV;
 • ime in priimek pritožnikovega zakonitega zastopnika, če ima pritožnik zakonitega zastopnika;
 • ime in priimek ter elektronski naslov kontaktne osebe, kateri se pošiljajo vse komunikacije po Pravilih postopka ARDS;
 • ime in priimek, poštni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko pooblaščenca za zastopanje v postopku, vključno s pooblastilom pooblaščencu, če ima pritožnik pooblaščenca;
 • navedbo sporne domene oziroma spornih domen;
 • podatke o nosilcu domene, predvsem pa njegovo ime in priimek, firmo ali drugo ime, kontaktno osebo, poštni in e-poštni naslov ter telefonsko številko, vključujoč tako podatke, kakršni izhajajo iz whois baze podatkov kot tudi druge podatke, s katerimi utegne razpolagati pritožnik;
 • zahtevo, naj se v predloženi zadevi odloča v skladu s Pravili postopka ARDS;
 • navedbo, da pritožnik izpolnjuje vse pogoje za sprožitev postopka skladno z Načeli ARDS ter njihovo obrazložitev, zlasti glede sledečih okoliščin:
 • da je Domena Nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
 • da Nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane Domene; in
 • da je Domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.
 • navedbo ali zahteva pritožnik izbris ali prenos sporne domene oziroma domen;
 • v kolikor pritožnik zahteva, da v sporu odloča senat treh razsodnikov, izjavo o tem;
 • navedbo, ali o sporni domeni oziroma domenah teče sodni, arbitražni ali drug postopek in dokazila o takem postopku;
 • dokazilo o plačilu pristojbine;
 • izpisek iz ustreznega registra pravnih oseb, če je pritožnik pravna oseba,;
 • morebitne dokaze, na katere se pritožba opira;
 • izjavo o resničnosti navedb, pristanek na uporabo Pravil postopka ARDS in Splošnih pogojev, odgovornosti, dobri veri in upravičenosti do tega postopka po pravnem redu Republike Slovenije, kot je vsebinsko določena na obrazcu.

10.3.

Pritožba se lahko nanaša na več domen samo tedaj, če imajo te domene istega nosilca.

10.4.

Če pritožnik vloži pritožbo glede domene, o kateri je bila v sporu med pritožnikom in nosilcem domene že sprejeta odločitev v postopku ARDS, administrator pritožbo zavrže.

11. Obvestilo o pritožbi

11.1.

Administrator v petih (5) dneh po prejemu pritožbe in prejemu plačila pristojbine preizkusi, ali pritožba izpolnjuje formalne zahteve.

11.2.

Če administrator ugotovi, da ima pritožba formalne pomanjkljivosti, o tem obvesti pritožnika in ga pozove, naj v petih (5) dneh od poziva ustrezno popravi oziroma dopolni pritožbo. Če pritožnik v tem roku pritožbe ustrezno ne popravi oziroma dopolni, administrator pritožbo zavrže.

11.3.

Če administrator ugotovi, da je pritožba popolna in pristojbina v celoti plačana, nemudoma (t.j. še isti dan) blokira sporno domeno oziroma domene, s čimer prepove izbris ali prenos sporne domene oziroma domen na tretjo osebo, dokler postopek ni končan z odločitvijo razsodnika oziroma senata in njeno izvršitvijo ali ustavljen, in o blokadi sporne domene oziroma domenah obvesti pritožnika.

11.4.

Hkrati administrator nosilcu domene pošlje popolno pritožbo skupaj z obvestilom o blokadi sporne domene oziroma domen in s pojasnilom administratorja, da ima nosilec v skladu s Pravili postopka ARDS pravico odgovoriti na pritožbo v roku enaindvajsetih (21) dni od datuma blokade.

11.5.

Administrator o pritožbi in blokadi domene oziroma domen obvesti registrarja, ki je registriral sporno domeno oziroma registrarje, ki so registrirali sporne domene.

12. Odgovor na pritožbo

12.1.

Nosilec domene lahko v enaindvajsetih (21) dneh od datuma blokade sporne domene oziroma spornih domen pošlje administratorju odgovor na pritožbo.

12.2.

V izjemnih primerih lahko administrator na prošnjo nosilca domene rok za predložitev odgovora na pritožbo podaljša. O morebitnem podaljšanju roka administrator obvesti pritožnika.

12.3.

Odgovor na pritožbo se vloži elektronsko na vnaprej pripravljenem obrazcu in mora vsebovati:

 • ime in priimek oziroma firmo, poštni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko nosilca;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV za nosilca ali plačnika pristojbine, kadar se plača dodatek pristojbini za odločanje v senatu;
 • navedbo, ali je nosilec ali plačnik pristojbine zavezanec za DDV, kadar se plača dodatek pristojbini za odločanje v senatu;
 • ime in priimek nosilčevega zakonitega zastopnika, če ima nosilec zakonitega zastopnika;
 • ime in priimek ter elektronski naslov kontaktne osebe, kateri se pošiljajo vse komunikacije po Pravilih postopka ARDS;
 • ime in priimek, poštni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko pooblaščenca za zastopanje v postopku, vključno s pooblastilom pooblaščencu, če ima nosilec pooblaščenca;
 • obrazloženo opredelitev do pritožnikovih navedb in predlogov za izbris oziroma prenos sporne domene oziroma domen;
 • če nosilec domene zahteva, da v postopku odločajo trije razsodniki, izjavo o tem;
 • navedbo, ali o sporni domeni oziroma domenah teče sodni, arbitražni ali drug postopek in dokazila o takem postopku;
 • če nosilec domene zahteva, da v postopku odločajo trije razsodniki, pritožnik pa tega ni zahteval, mora biti pritožbi priloženo dokazilo o plačilu pristojbine;
 • morebitne dokaze, na katere se odgovor na pritožbo opira.

12.4.

Če administrator ugotovi, da ima odgovor na pritožbo formalne pomanjkljivosti, o tem obvesti nosilca domene in ga pozove, naj v petih (5) dneh od poziva ustrezno popravi oziroma dopolni odgovor na pritožbo. Če nosilec domene v tem roku odgovora na pritožbo ustrezno ne popravi oziroma dopolni, se šteje, da odgovora na pritožbo ni vložil.

12.5.

Odgovor na pritožbo administrator v treh (3) dneh po prejemu pošlje pritožniku.

12.6.

Če nosilec domene odgovora na pritožbo ne vloži v roku, določenem v teh pravilih, razsodnik oziroma senat o sporni domeni oziroma domenah odloči na podlagi pritožbe.

12.7.

Če dokazilo o plačilu pristojbine ob pogojih iz desete alineje točke 12.3 teh pravil ni priloženo oziroma če se ugotovi, da nosilec domene pristojbine ni plačal, se zahteva iz osme alineje točke 12.3 teh pravil ne upošteva.

13. Možnost poravnave

13.1.

Če se stranki pred imenovanjem razsodnika oziroma senata na predlog administratorja ali na predlog ene od strank poravnata, administrator postopek ARDS ustavi.

13.2.

Šteje se, da se stranki poravnata, ko administrator od obeh strank prejme izjavo, da sta sklenili poravnavo.

13.3.

Če se stranki pred imenovanjem razsodnika oziroma senata želita pogajati, lahko pritožnik zahteva, da administrator postopek ARDS prekine za točno določeno obdobje. Administrator z vodenjem postopka ARDS nadaljuje na zahtevo katerekoli od strank ali po preteku roka iz pritožnikove zahteva o prekinitvi postopka zaradi pogajanj z nasprotno stranko.

14. Imenovanje razsodnikov

14.1.

Administrator čimprej in brez odlašanja imenuje razsodnika z liste razsodnikov. Če ni drugih ovir, se imenovanje opravi po načelu rotacije, tako da se vedno imenuje razsodnika, ki je na listi za tistim razsodnikom, ki je razsojal v prejšnji zadevi. Če imenovani razsodnik iz kateregakoli razloga o zadevnem sporu ne more odločiti, administrator imenuje naslednjega razsodnika z liste.

14.2.

Kadar je pritožnik v pritožbi ali nosilec domene v odgovoru na pritožbo zahteval senat treh razsodnikov, administrator pozove obe stranki, da v roku, ki jima ga določi, vsaka predlaga enega razsodnika z liste razsodnikov. Administrator z liste razsodnikov imenuje tretjega razsodnika, ki prevzame funkcijo predsednika senata.

14.3.

Administrator zagotavlja razmere, v katerih so vsi imenovani razsodniki v vsaki predmetni zadevi vedno docela neodvisni in nepristranski. Razsodnik, ki ima pomisleke glede svoje neodvisnosti in nepristranskosti, o tem nemudoma obvesti administratorja, ki lahko imenuje drugega razsodnika. Razsodnik lahko to stori kadarkoli med postopkom ARDS do izdaje odločitve. Postopek ARDS pred drugim razsodnikom oziroma spremenjenim senatom se začne znova.

14.4.

Če administrator kadarkoli med postopkom ARDS ugotovi, da določen razsodnik iz kakršnegakoli razloga ne bo mogel opraviti svojih nalog oziroma jih ne bo mogel opraviti pravočasno, oziroma bi se pojavil dvom v njegovo neodvisnost in nepristranskost, brez odlašanja imenuje drugega razsodnika. Postopek ARDS pred drugim razsodnikom oziroma spremenjenim senatom se začne znova.

14.5.

Razsodnik, ki je imenovan, takoj izpolni obrazec z izjavo o neodvisnosti in nepristranskosti ter jo pošlje administratorju. Stranke imajo pravico vpogleda v to izjavo.

14.6.

O vsakem imenovanju razsodnikov administrator obvesti stranke skupaj z navedbo roka za izdajo odločitve.

15. Postopek ARDS pred razsodniki

15.1.

Razsodnik oziroma senat mora v procesu odločanja v sporu ravnati na način, ki je skladen s temi postopkovnimi pravili.

15.2.

Vsak razsodnik je dolžan stranke v sporu obravnavati enakopravno in zagotoviti obema strankama možnost kontradiktorne udeležbe v postopku

15.3.

Razsodnik oziroma senat pri odločanju o utemeljenosti pritožbe ni vezan na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantni, če je to v skladu z javnim redom v Republiki Sloveniji. Razsodnik oziroma senat sme v okviru trditev strank po lastni presoji samoiniciativno preiskovati in ugotavljati dejstva v postopku, ni pa k temu zavezan.

15.4.

Razsodnik oziroma senat lahko od strank po administratorju kadarkoli zahteva dodatne informacije in pojasnila. Če jih ne dobi v roku, ki ga je določil, po svoji presoji oceni, kako bo ravnal. Stranke na lastno pobudo ne smejo komunicirati z razsodniki.

15.5.

Kadar je imenovan senat, izključno predsednik senata skrbi za komunikacijo z administratorjem in opravlja vsa druga dejanja, ki so potrebna za izvedbo postopka. Kadar se katerikoli od članov senata ne strinja z odločitvijo predsednika senata glede vodenja postopka, lahko zahteva, da o zadevi dokončno odloči senat.

15.6.

Senat sprejme odločitev po posvetovanju vseh treh razsodnikov z večino glasov vseh članov. Senat se lahko posvetuje tudi po elektronskih sredstvih. Vsi trije člani senata razsodnikov imajo vsak po 1 glas.

16. Ustavitev postopka ARDS

16.1.

Administrator ali, če že teče postopek pred razsodnikom oziroma senatom, razsodnik oziroma senat lahko postopek ARDS delno ali v celoti kadarkoli ustavijo tedaj:

 • če je pritožnik delno ali v celoti umaknil pritožbo;
 • če sta stranki kadarkoli med postopkom ARDS sklenili poravnavo;
 • če pritožnik ni plačal pristojbine, kot to zahtevajo Pravila postopka ARDS;
 • če je bilo v sporu o isti domeni med istima strankama že odločeno v postopku ARDS ali je bilo v sporu o isti domeni med istima strankama odločeno v sodnem ali arbitražnem postopku, sodna ali arbitražna odločba pa je izvršljiva v Republiki Sloveniji;
 • če razsodnik oziroma senat ugotovi, da je bila pritožba očitno vložena v slabi veri; ali
 • v drugih primerih, ko tako določajo Pravila postopka ARDS oziroma je to potrebno po oceni razsodnika oziroma senata.

16.2.

O ustavitvi postopka administrator obvesti stranke, ki lahko glede ustavitve postopka ARDS ugovarjajo z vlogo v petih (5) dneh od datuma vročitve obvestila o ustavitvi postopka.

16.3.

Administrator ali, če že teče postopek ARDS pred razsodnikom oziroma senatom, razsodnik oziroma senat preuči navedbe v ugovoru in po potrebi nadaljuje postopek ARDS, če oceni, da je pritožnikov ugovor utemeljen.

17. Odločitev

17.1.

Razsodnik oziroma senat odločitev sprejme na podlagi navedb strank v vlogah in dokazov, predloženih v skladu s Pravili postopka ARDS upoštevaje Načela ARDS. Razsodnik oziroma senat po lastni presoji ocenjuje dopustnost, relevantnost, resničnost in težo posameznih trditev in dokazov strank.

17.2.

Z odločitvijo se lahko pritožba v celoti zavrne kot neutemeljena ali pa se pritožbi delno ali v celoti ugodi.

17.3.

Razsodnik oziroma senat delno ali v celoti ugodi pritožbi, kadar pritožnik kumulativno dokaže:

 • da je Domena Nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
 • da Nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane Domene; in
 • da je Domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

17.4.

Če se pritožbi delno ali v celoti ugodi, se skladno z vsebino pritožbe v odločitvi odredi, naj se določena domena izbriše ali prenese na pritožnika. Če je pritožnik v pritožbi zahteval prenos določene domene, razsodnik oziroma senat pa ugotovi, da za to ni podlage, obstaja pa podlaga za izbris domene, se v odločitvi odredi, naj se domena izbriše.

17.5.

Razsodnik oziroma senat posreduje odločitev administratorju v štirinajstih (14) dneh od njegovega imenovanja. V izjemnih primerih, zlasti kadar je treba od strank pridobiti dodatna pojasnila ali dodatne dokaze, administrator rok za sprejem odločitve podaljša in o tem obvesti stranki.

17.6.

Razsodnik oziroma senat sprejme in sestavi obrazloženo odločitev v pisni obliki, v kateri navede razloge za svojo odločitev. Vsaka odločitev mora vsebovati datum izdaje in ime razsodnika, ki je odločal oziroma razsodnikov, ki so odločali v sporu.

17.7.

Če razsodnik oziroma senat med presojanjem navedb strank in dokazov, predloženih po Pravilih postopka ARDS, ugotovi, da pritožba nakazuje na obratno ugrabitev domene, navede to ugotovitev v odločitvi. Če se izkaže, da je isti ugrabitelj v obdobju dveh (2) let že večkrat poskušal zlorabiti Pravila postopka ARDS z namenom obratne ugrabitve domene, lahko administrator v prihodnjih dveh (2) letih vsakršno njegovo pritožbo zavrže.

17.8.

Zoper odločitev v postopku ARDS ni pritožbe.

18. Izvršitev in objava odločitve

18.1.

Administrator pošlje odločitev strankam v treh (3) dneh od njenega prejema in o njej obvesti registrarja, ki je registriral sporno domeno oziroma registrarje, ki so registrirali sporne domene.

18.2.

Če je v odločitvi odrejeno, da se domena izbriše ali prenese, administrator odločitev izvrši po enaindvajsetih (21) dneh od datuma izdaje odločitve, razen če pred iztekom tega roka prejme od pritožnika ali nosilca domene dokument, ki dokazuje, da je bil v zvezi s sporno domeno sprožen sodni ali arbitražni postopek.

18.3.

Z dnem izdaje odločitve preneha splošna prepoved prenosa domene na tretje osebe za tiste domene, za katere v zadevni odločitvi ni bil odrejen izbris oziroma prenos.

18.4.

Ko je odločitev izvršena, se objavi na spletni strani Registra.si. Če gre za fizične osebe, se te identificirajo le z začetnicami imena in priimka, drugi osebni podatki, ki se nanašajo na njih, pa se ne objavijo.

19. Vpliv sodnega ali arbitražnega postopka

19.1.

Izvršitev sodne ali arbitražne odločbe, izvršljive v Republiki Sloveniji, ima prioriteto pred izvršitvijo odločitve razsodišča in postopkom ARDS. Razsodišče in administrator ne glede na Pravila postopka ARDS ravnajo v skladu z zavezujočimi sodnimi in arbitražnimi odločbami.

19.2.

Stranki sta dolžni obvestiti razsodišče o kakršnemkoli sodnem ali arbitražnem postopku, ki vzporedno teče o sporni domeni oziroma spornih domenah. Razsodnik oziroma senat oceni, kaj tak postopek pomeni, po potrebi pa lahko delno ali v celoti ustavi postopek.

C. KONČNE DOLOČBE

20. Začetek veljavnosti in uporaba Pravil ARDS

20.1.

Ta pravila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Registra.si.

20.2.

Ta pravila se uporabljajo za vse postopke ARDS, ki se sprožijo z vložitvijo pritožbe pri Registru.si na dan 27. 9. 2022 ali po tem datumu. Za vse postopke ARDS, ki se sprožijo pred 27. 9. 2022 se uporabljajo prejšnja Pravila postopka ARDS (verzija 3).