Skoči na vsebino

Splošni pogoji za registracijo domen pod .si

Objava 26. 8. 2022, veljavnost od 27. 9. 2022

1. Uvodne določbe

1.1.

S Splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med Arnesom kot Registrom na eni strani ter Registrarjem in Nosilcem na drugi strani, ki so povezana z registracijo Domene.

1.2.

Sestavni del teh Splošnih pogojev so tudi Pravila postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju: Pravila ARDS).

2. Opredelitev pojmov

V teh Splošnih pogojih imajo spodaj navedeni izrazi, kadar iz besedila ne izhaja kaj drugega, naslednji pomen:

2.1.

Dovoljeni znaki so znaki standardne latinične pisave (A-Z), arabske številke (0-9), znak »-« (vezaj) ter črke, navedene v tabeli na naslovu https://www.register.si/idn.

2.2.

Domena je niz dovoljenih znakov, registriran neposredno pod vrhnjo domeno .si.

2.3.

IDN je domena, ki vsebuje vsaj en znak, različen od latiničnih znakov »a-z« (npr. roža.si), ki je naveden v tabeli dovoljenih znakov.

2.4.

ACE-niz je ASCII niz, ki se začne z xn-- in nastane s tehnično prevedbo IDN domene (npr. xn--roa-d3a.si).

2.5.

Obdobje je obnovljivo obdobje od najmanj enega do največ pet (5) let, za katerega je registrirana Domena.

2.6.

Arnes oz. Register za .si je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, ki je javni zavod, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Ur. l. RS, št. 23/92), ki ga je nadomestil Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije Ur. l. RS,t. 24/14, 61/16, 4/17). Arnes med drugim opravlja dejavnost registracije domen pod vrhnjo domeno .si in upravljanje vrhnjega DNS (Domain Name System) strežnika za .si. Dejavnost registra pod .si ni javna služba.

2.7.

Nosilec je pravna ali fizična oseba, ki je skladno s temi Splošnimi pogoji registrirala domeno.

2.8.

Registrar je pravna ali fizična oseba, ki na podlagi pogodbe o sodelovanju pri registraciji domen opravlja dejavnost registracije domen v imenu in za račun Nosilcev.

2.9.

Spletna stran Registra za .si je spletna stran, ki je na voljo na naslovu http://www.register.si in https://www.registry.si skupaj s podstranmi.

2.10.

Zahtevek je popoln in tehnično ustrezen zahtevek za registracijo Domene ali Transakcijo z Domeno, ki ga Registrar za račun Nosilca pošlje Registru.

2.11.

Transakcija z Domeno je registracija Domene in vsaka sprememba podatkov, povezanih z Domeno, Registrarjem ali Nosilcem.

2.12.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) je varnostna razširitev DNS protokola, ki omogoča avtentikacijo in integriteto DNS odgovorov.

2.13.

Portfelj Domen Registrarja je skupek vseh domen, s katerimi upravlja ta Registrar.

3. Pravno razmerje med Registrom in Nosilcem

3.1.

S predložitvijo Zahtevka za registracijo Domene preko Registrarja, Nosilec sprejema te Splošne pogoje kot zavezujoče in se strinja, da ti Splošni pogoji urejajo vsebino pogodbenega pravnega razmerja med Nosilcem in Registrom.

3.2.

Pogodbeno pravno razmerje med Registrom in Nosilcem nastane s trenutkom, ko je Domena registrirana.

3.3.

Z registracijo Domene Register Nosilcu omogoča omejeno, prenosljivo, obnovljivo in izključno pravico do uporabe Domene za celotno Obdobje, skladno s temi Splošnimi pogoji in skladno s pogoji pogodbe med Nosilcem in Registrarjem. V primeru neskladja med Splošnimi pogoji in pogodbo med Nosilcem in Registrarjem prevladajo določbe Splošnih pogojev za registracijo domen pod .si.

3.4.

Pogodbeno razmerje med Nosilcem in Registrom je neodplačno pogodbeno razmerje, ki je namenjeno izključno upravljanju s podatki v registru domen pod .si, varovanju pravic Registra v primerih kršitev teh Splošnih pogojev in zakona, varovanju pravic Nosilca v primeru Transakcij z Domeno in varovanju pravic tretjih oseb.

3.5.

Nosilec lahko Zahtevke vlaga izključno preko Registrarjev, razen v primerih, ki so določeni v Splošnih pogojih.

4. Sintaktična pravila

Domeno je mogoče registrirati, če izpolnjuje naslednje pogoje:

4.1.

Minimalna dolžina domene je 2 znaka. V primeru IDN se minimalna dolžina nanaša na IDN. (č.si ni dovoljena, čeprav je ACE-niz xn--bea.si).

4.2.

Maksimalna dolžina domene je 63 znakov, pri čemer se maksimalna dolžina IDN nanaša na ACE-niz.

4.3.

Prvi ali zadnji znak v domeni ni vezaj.

4.4.

Domena ne vsebuje zaporednih vezajev na 3. in 4. mestu niza, razen če gre za ACE-niz dovoljene IDN domene.

4.5.

113.si je rezervirana za potrebe Policije, 112.si je rezervirana za potrebe Uprave RS za zaščito in reševanje, si.si in rs.si pa za potrebe Vlade RS.

5. Obdobje, registracija in podaljšanje registracije

5.1 Obdobje

5.1.1.

Registrar v skladu s pogodbo z Nosilcem registrira oz. podaljša registracijo Domene za eno, dve, tri, štiri ali pet let. Obdobje katerekoli registracije Domene začne teči od dneva registracije Domene in se konča po izbranem obdobju, tistega dne v mesecu, na katerega je bila Domena registrirana.

5.2 Registracija Domene

5.2.1.

Postopek registracije je avtomatiziran in poteka po vrstnem redu prejetja popolnih Zahtevkov (načelo »first come, first served«). Zahtevek se šteje za prejet, ko ga od Registrarja sprejme Registrov strežnik za registracijo Domen na predpisan način. Zahtevek je popoln, če vsebuje vse zahtevane podatke in je skladen s Splošnimi pogoji. Nepopolnih Zahtevkov strežnik ne upošteva in nimajo vpliva na vrstni red Zahtevkov.

5.2.2.

Registrar po dogovoru z Nosilcem določi, ali je Nosilec fizična ali pravna oseba.

5.2.3.

Če so izpolnjeni pogoji za registracijo Domene in je Register prejel plačilo Registrarja, registrira Domeno v korist Nosilca.

5.3. Podaljšanje registracije Domene

5.3.1.

Registracija Domene se na podlagi pravočasno prejetega Zahtevka in plačila lahko podaljša za novo Obdobje, ki se začne tistega dne v mesecu, na katerega je bila Domena registrirana.

5.3.2.

Če Register ne prejme zahtevka za podaljšanje registracije Domene, na dan poteka Obdobja Domeni določi status »v karanteni«.

5.3.3.

Registrar je odgovoren za pravočasno obveščanje Nosilcev o poteku Obdobja.

5.4. Domena v karanteni

5.4.1.

Če je Registrar vložil Zahtevek za izbris ali registracija ni bila podaljšana, Domena dobi status »v karanteni«.

5.4.2.

Status v karanteni pomeni, da je Register v skladu s Splošnimi pogoji iz vrhnjega DNS strežnika za .si umaknil kazalce na domenske strežnike za to Domeno(deaktivacija Domene). Trajanje statusa Domene v karanteni je največ 30 dni.

5.4.3.

Če se Domeni v karanteni ne podaljša registracija, se domena po poteku roka (30 dni) izbriše in jo je mogoče ponovno registrirati. Podaljšanje Domene odstrani status »v karanteni« in aktivira domeno.

5.5. Blokirana Domena

5.5.1.

Domena je »blokirana«, če glede te Domene poteka postopek alternativnega reševanja domenskih sporov. Register lahko Domeno blokira tudi v primeru sodnega spora, ni pa tega dolžan storiti, razen v primerih, ko mu je blokado naložila odredba sodišča.

5.5.2.

Blokirane Domene ni mogoče prenesti na drugega Nosilca ali izbrisati, Nosilec pa jo lahko še naprej uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji.

5.6. Zaklenjena Domena

5.6.1.

Register na zahtevo Registrarja Domeno zaklene. Zaklepanje domene je namenjeno zaščiti Domene pred nenamernimi spremembami, prenosi ali izbrisi.

6. Druge transakcije z domeno

6.1. Sprememba podatkov

6.1.1.

Nosilec jamči, da so podatki v registru točni in ažurni ter se zavezuje, da bo njihovo morebitno spremembo nemudoma sporočil Registrarju, ki je dolžan podatke posodobiti.

6.1.2.

Registrirani podatki Nosilca Domene se spremenijo na podlagi Zahtevka za spremembo podatkov. Registrar je dolžan skrbeti, da so podatki vezani na Domeno pravilni in verodostojni ob vsakem času.

6.2. Izbris Domene

6.2.1.

Domena se izbriše iz baze registriranih Domen preko vmesnega statusa v karanteni, ki je opisan v točki 5.4., v naslednjih dveh primerih:

 • če je Obdobje poteklo in registracija ni bila podaljšana skladno z določili teh Splošnih pogojev ali
 • če je Registrar vložil Zahtevek za izbris Domene.

6.2.2.

Domena se izbriše iz baze registriranih Domen, brez vmesnega statusa v karanteni, opisanega v 5.4. točki teh Splošnih pogojev, če:

 • so izpolnjeni pogoji točke 12.1. teh Splošnih pogojev ali
 • tako zahteva pravnomočna odločba sodišča ali
 • je tako odločeno z odločitvijo, sprejeto v postopku ARDS ali
 • Nosilec krši te Splošne pogoje ali
 • V drugih primerih v skladu s Splošnimi pogoji.

6.3. Zamenjava Registrarja

6.3.1.

Nosilec ima kadarkoli v Obdobju pravico do proste izbire Registrarja.

6.3.2.

Novi Registrar predloži Zahtevek za zamenjavo Registrarja, stari (trenutni) Registrar pa je dolžan v postopku sodelovati.

6.3.3.

Z zamenjavo Registrarja se Obdobje registracije Domene ne spremeni.

6.4. Prenos Domene na drugega Nosilca

6.4.1.

Nosilec lahko kadarkoli med obdobjem prenese Domeno na novega Nosilca.

6.4.2.

Prenos opravi Registrar, če se trenutni in bodoči Nosilec s tem strinjata. V primeru dvoma ali pritožbe Register od Registrarja lahko zahteva dokazila o strinjanju obeh strank.

6.4.3.

Prenos Domene na novega Nosilca se opravi tudi, če je tako zahtevano s pravnomočno odločbo sodišča ali če je tako odločeno z odločitvijo, sprejeto v postopku ARDS.

6.4.4.

Pri prenosu Domene na novega Nosilca zaradi smrti ali prenehanja prejšnjega Nosilca se smiselno uporablja določilo točke 6.4.2. teh Splošnih pogojev, pri čemer soglasje prejšnjega Nosilca nadomesti ustrezni akt, s katerim novi Nosilec izkaže upravičenje zahtevati prenos Domene v skladu s predpisi, ki urejajo dedovanje ali prenehanje pravne osebe prejšnjega Nosilca.

6.4.5.

S prenosom Domene na novega Nosilca se Obdobje registracije ne spremeni.

6.5. Začasna deaktivacija Domene

6.5.1.

Register lahko za posamezno Domene iz vrhnjega DNS za .si začasno umakne kazalce na domenske strežnike (deaktivira Domeno), če:

 • tako zahteva odločba sodišča ali
 • Nosilec krši te Splošne pogoje ali
 • v drugih primerih določenih v teh Splošnih pogojih.

7. Komunikacija med Registrom in Nosilcem

7.1.

Vsa komunikacija med Registrom in Nosilcem poteka preko elektronske pošte, in sicer:

7.1.1.

Če je namenjena Registru, na naslove, objavljene na Spletni strani Registra.

7.1.2.

Če je namenjena Nosilcu, na veljavni kontaktni naslov elektronske pošte, ki je bil posredovan Registru preko Registrarja in ki je objavljen v storitvi iskanja WHOIS (kontaktni elektronski naslov Nosilca).

7.1.3.

Register in Nosilec soglašata, da predstavlja način komunikacije preko v točkah 7.1.1. in 7.1.2. navedenih naslovov elektronske pošte, dogovorjeno tehnologijo in postopek sporočanja. Za tako prejeta elektronska sporočila velja, da izvirajo od Registra oziroma Nosilca.

7.2.

Vsa komunikacija med Registrom in Nosilcem poteka v slovenskem jeziku, po predhodnem dogovoru pa je mogoča tudi komunikacija v angleškem jeziku. Če zaradi uporabe jezika nastane dvom o vsebini dogovora ali razlage pogodbenega določila ali če je ta različna v slovenski in angleški verziji, velja slovenska različica dokumenta oziroma komunikacije.

7.3.

Kjer ti Splošni pogoji zahtevajo potrditev ali soglasje Nosilca, je veljavna potrditev na način, ki je zahtevan v opisu poteka posameznih Transakcij in postopkov na Spletni strani Registra.

7.4.

V zvezi s pošiljanjem in prejemom elektronskih sporočil se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter elektronsko poslovanje na trgu.

7.5.

Komunikacija med Nosilcem in Registrom je praviloma omejena na primere, ki so izrecno določeni s temi splošnimi pogoji oz. so nujni za njihovo izvrševanje.

8. Obveznosti Nosilca

8.1.

V celotnem Obdobju ima Nosilec naslednje obveznosti:

8.1.1.

Zagotoviti, da so podatki, ki jih je posredoval Registrarju (ta pa naprej Registru), s katerim je sklenil sporazum o registraciji Domene, ves čas točni, popolni in ažurni.

8.1.2.

Zagotoviti, da je kontaktni elektronski naslov Nosilca, opredeljen v točki 7.1.2., ki ga je posredoval Registrarju (ta pa naprej Registru), veljaven, da z njim upravlja izključno on in da ima do njega neposreden dostop.

8.1.3.

Da je Zahtevek vložen v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb.

8.1.4.

Da Domena ni v nasprotju z zakonom, javnim redom ali moralo.

8.1.5.

Da bo v celotnem Obdobju upošteval te Splošne pogoje.

8.2.

Če Nosilec ne spoštuje obveznosti iz tč. 8.1. teh Splošnih pogojev, ima Register pravico, da ne opravi registracije Domene oziroma da Domeno izbriše na svojo lastno pobudo.

8.3.

Ta pravica ne zavezuje Register nasproti tretjim osebam, ki bi zatrjevale, da domena posega v njihove pravice. Register si pridržuje pravico, da se prepriča o kršitvi tujih pravic na podlagi zaključenih postopkov ARDS ali pravnomočne sodne odločbe.

9. Obveznosti Registrarja

9.1.

Pravice in obveznost Registrarja v razmerju do Registra so urejene v pogodbi, sklenjeni med Registrom in Registrarjem. Ti Splošni pogoji so sestavni del takšne pogodbe.

9.2.

Če pogodba med Registrarjem in Registrom preneha veljati, mora Registrar svoj Portfelj domen v roku 15 dni prenesti na drugega Registrarja in o prenosu na ustrezen način obvestiti Register in vse prizadete Nosilce.

9.3.

Če Registrar ne izpolni obveznosti iz točke 9.2., Nosilce o prenehanju pogodbe obvesti Register, Registrarju pa za vsako domeno, ki je ni prenesel na drugega Registrarja, zaračuna po veljavnem ceniku. Nosilci si morajo najkasneje do poteka Obdobja izbrati novega Registrarja.

9.4.

Zahtevek lahko Registru predložijo izključno Registrarji v imenu Nosilcev. Vsak Zahtevek mora biti podan po dogovoru z Nosilcem.

9.5.

Pogodbeno pravno razmerje med Nosilcem in Registrarjem, s katerim Nosilec naroči registracijo posamezne Domene, je neodvisno dvostransko pravno razmerje in Register ni stranka tega pravnega razmerja.

9.6.

Vsak Registrar je dolžan vse Nosilce, s katerimi je v pogodbenem razmerju, pravilno seznaniti z vsebino teh Splošnih pogojev in njihovimi morebitnimi spremembami. Registrar pri sklenitvi pogodbe med Registrom in Nosilcem nastopa kot Registrov pooblaščenec. Registrar odgovarja Registru za vso škodo, ki bi nastala kot posledica opustitve sklenitve pogodbe z vsebino teh splošnih pogojev med Registrom in Nosilcem.

9.7.

Registrar opravlja storitve prodaje na daljavo potrošnikom in storitve informacijske družbe nasproti Nosilcem. Skladno s tem je Registrar dolžan izpolniti vse zakonske zahteve glede varstva potrošnikov in obveznosti ponudnikov storitev informacijske družbe. Register z Nosilci ne stopa v odplačna pogodbena razmerja ter ne ponuja, prodaja ali trži blaga oz. storitev.

9.8.

Če se izkaže, da je v kršitve obveznosti, navedene v točki 8.1., vpleten Registrar, lahko Register na tej podlagi odpove pogodbo z njim brez odpovednega roka. Ta pravica Registra ne zavezuje nasproti Nosilcem in tretjim osebam, Register pa ni dolžan raziskovati navedb o tovrstnem ravnanju Registrarjev.

9.9.

Pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, so se Registrarji dolžni vzdržati vseh aktivnosti, ki bi lahko pomenile kršitev prisilnih predpisov ali protipraven poseg v pravice Nosilcev ali tretjih oseb. Register lahko v primeru ugotovljenih kršitev prisilnih predpisov, za katere je odgovoren Registrar, odstopi od pogodbe z Registrarjem brez odpovednega roka.

9.10.

V primeru odstopa od pogodbe z Registrarjem brez odpovednega roka, zaradi kršitev pogodbenih obveznosti, opredeljenih v tč 9.8 in 9.9. teh Splošnih pogojev oziroma v primerih, ki jih ureja pogodba med Registrom in Registrarjem, tak Registrar ali z njim kakorkoli osebno, kapitalsko ali poslovno povezano oseba, ne more vložiti vloge za pridobitev statusa Registrarja pod vrhnjo domeno .si za obdobje 3 let od dne odstopa od pogodbe.

10. Cene storitev in plačila za registrarje

10.1.

Cene, ki jih Register zaračunava Registrarjem za registracijo Domene in Transakcije z Domeno, so določene v ceniku, ki je objavljen na Spletni strani registra za .si.

10.2.

Register je dolžan izvesti registracijo Domene oziroma drugo Transakcijo z Domeno šele takrat, ko Registrar, ki ga je izbral Nosilec, v celoti plača v ceniku navedeni znesek za registracijo Domene oziroma Transakcijo z Domeno.

10.3.

Vsa plačila za storitve Register opravljajo Registrarji. Register v zvezi s tem ne odgovarja za nobene napake Registrarja, vključno z napakami, ki imajo za posledico neregistracijo Domene, potek registracije Domene ali registracijo Domene s strani tretje osebe. Register s strani Nosilcev ne prejema plačil in ni zavezan k vračilom katerihkoli plačil, ki bi jih v zvezi z Domeno Nosilec plačal Registrarju.

10.4.

Če se v skladu s Splošnimi pogoji Domena izbriše pred potekom Obdobja, Registrar ni upravičen do vračila sorazmernega dela plačila.

11. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

11.1.

S predložitvijo Zahtevka za registracijo Domene Nosilec sprejme te Splošne pogoje in pooblašča Register za zbiranje, obdelavo in upravljanje osebnih in ostalih podatkov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti Registra v zvezi z upravljanjem sistema Domen pod vrhnjo domeno .si. Za namene delovanja storitve iskanja WHOIS Nosilec soglaša tudi z objavo osebnih podatkov v obliki njihove dostopnosti preko interneta v potrebnem obsegu, določenem v Pravilih WHOIS. Nosilec soglaša, da Register upravlja z njegovimi osebnimi podatki za namene in v obsegu, opisanem v tem poglavju.

11.2.

Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je pogodba o registraciji Domene, ki jo z registracijo Domene skleneta Register in Nosilec. Nosilec ima pravico do vpogleda, prepisa, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.3.

Nosilec lahko zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Če Nosilec izkoristi to pravico, Register na lastno pobudo izbriše vse Domene, ki jih je Nosilec registriral, s čimer nastopijo posledice izbrisa Domene v skladu s temi Splošnimi pogoji.

11.4.

Registrar je dolžan od Nosilca pridobiti osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov skladno s temi Splošnimi pogoji, z vsebino in obliko, kot jo predpisuje ZVOP-1. Pri tem Register šteje za upravljavca zbirke podatkov o Nosilcih Domen, Registrar pa za pogodbenega obdelovalca, ki sme podatke obdelovati na podlagi pogodbe z Registrom in skladno s temi Splošnimi pogoji.

11.5.

Zbiranje podatkov za potrebe registracije:
Register za namene zagotavljanja nemotenega delovanja registracije domen in sistema DNS, zbira in obdeluje naslednje osebne in druge podatke:

 • ime in priimek (fizična oseba) oziroma firmo/naziv (organizacija) Nosilca;
 • naslov stalnega prebivališča (fizična oseba) oziroma sedež (organizacija) Nosilca;
 • naslov elektronske pošte Nosilca (kontaktni elektronski naslov);
 • telefonska in fax številka Nosilca;
 • podatke o tehnični kontaktni osebi (ime in priimek elektronski naslov, naslov, telefonska in fax številka).

11.6.

Register lahko pridobljene podatke uporablja izključno za upravljanje sistema Domen in bo podatke posredoval tretjim osebam samo, če:

11.6.1.

Nosilec za posredovanje podatkov poda izrecno in nedvoumno privolitev v dogovorjeni obliki komuniciranja.

11.6.2.

Če podatke zahteva oblastni organ z dokončno odločbo, izdano pri izvajanju svojih zakonitih nalog.

11.6.3.

Na zahtevo razsodnika alternativnega reševanja domenskih sporov, če je ta zahteva podana skladno s Pravili postopka ARDS.

11.6.4.

V primeru utemeljene zahteve za posredovanje podatkov.

11.7.

V primeru točke 11.6.4. mora biti zahteva predložena na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Registra ter mora
vsebovati:

 • popolne podatke stranke, ki razkritje zahteva, vključujoč ime in priimek oziroma firmo, naslov ter bodisi naslov elektronske pošte ali telefonsko številko ali številko faksa;
 • pojasnilo utemeljenih razlogov za razkritje osebnih podatkov in sicer izkazan začetek sodnega, upravnega, arbitražnega postopka, drugega uradnega postopka ali postopka ARDS;
 • izjavo, da bo v primeru ugodne rešitve te zahteve stranka pridobljene podatke uporabljala le za navedene utemeljene razloge in da je zato kazensko in civilno odgovorna.

V primeru popolne zahteve po 11.7. točki Register zahtevane podatke posreduje. Če je zahteva iz 11.7. točke utemeljena zaradi začetka postopka ARDS, zadostuje, da je taki zahtevi priložena pritožba v skladu s Pravili ARDS brez obveznih prilog bančnega potrdila o plačani pristojbini in izpiska iz ustreznega registra pravnih oseb.

12. Posebne pravice potrošnikov

12.1.

Če Nosilec izpolnjuje pogoje za potrošnika, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, ima na podlagi tega zakona pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v roku 14 dni Registrarju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu za to bilo potrebno navesti razloge, Registrar pa mu mora vrniti vsa prejeta plačila, in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Register je v takšnem primeru dolžan vrniti Registrarju morebitno plačano pristojbino pod pogojema:

12.1.1.

Če je Register v roku 16 dni od registracije domene prejel Registrarjev zahtevek za izbris domene, in

12.1.2.

če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v sistem za registracijo domen pomeni
aktivacijo domene.

12.2.

Če Nosilec izpolnjuje pogoje za potrošnika, ki jih določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, ga je Registrar dolžan opozoriti tudi na te pravice, posebej tudi na dejstvo, da v primeru izvedene aktivacije domene potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.

13. Pravila WHOIS

13.1.

Register zagotavlja storitev iskanja WHOIS (v nadaljevanju WHOIS), katere temeljna funkcionalnost je, da je z vnosom Domene mogoče poiskati podatke o Nosilcu Domene ter druge podatke o Domeni, z namenom zagotavljanja preglednosti in stabilnosti delovanja domenskega sistema pod .si.

13.2.

Nosilec ob registraciji pooblašča Register za objavo podatkov o Domeni, Nosilcu in tehničnem kontaktu preko WHOIS.

13.3.

V primeru, ko je Nosilec fizična oseba, se preko WHOIS pri podatkih Nosilca obvezno razkrije le elektronski naslov. Nosilec lahko na svojo željo razkrije več podatkov.

13.4.

Registrar mora fizične osebe, za katere vloži zahtevek za registracijo Domene, opozoriti na možnost kreiranja in uporabe posebnega funkcionalnega naslova elektronske pošte za objavo v WHOIS. Ta naslov elektronske pošte je alternativa uporabi osebnega naslova elektronske pošte in brez povezave na kakršnekoli osebne podatke.

13.5.

Podatki, pridobljeni preko storitve iskanja WHOIS, so izključno informativne narave. Uporaba podatkov je omejena s pravili, ki so objavljeni na spletni strani Registra.

14. Odgovornost Registra

14.1.

Register jamči, da bo opravljal registracijo Domen v skladu z mednarodnimi priporočili na področju registracije domen ter bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka zagotavljal kakovost svojih storitev.

14.2.

Register ni odgovoren za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala v povezavi z registracijo ali uporabo katerekoli domene pod vrhnjo domeno .si ali v zvezi z uporabo Register programskih orodij ali spletnih strani, kakor tudi ne za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tehničnih problemov ali dejanj Registrarja, katerih posledica je neuspela registracija ali odvzem Domene.

15. Veljavno pravo in pristojnost

15.1.

Za te Splošne pogoje in za vse spore med Registrom in Registrarjem ali Registrom in Nosilcem velja slovensko pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo katerega drugega prava.

15.2.

Za reševanje vseh sporov med Registrom in Registrarjem oziroma Registrom in Nosilcem je izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani .

16. Sprememba splošnih pogojev ter pravil za registracijo

16.1.

Besedilo teh Splošnih pogojev zavezuje vse, ki vstopajo v pravna razmerja z Registrom v zvezi z registracijo Domen.

16.2.

Če Register spremeni te Splošne pogoje ali cenik, mora spremembe javno objaviti na svoji Spletni strani vsaj 30 dni, preden začnejo veljati. Vsi Zahtevki bodo obravnavani glede na splošne pogoje, ki so v veljavi.

16.3.

Če je sprememba teh Splošnih pogojev nujna, lahko izjemoma spremembe stopijo v veljavo v krajšem roku.

17. Arnes kot registrar

17.1.

Arnes lahko deluje kot Registrar za registracijo Domen za Nosilce, ki so uporabniki raziskovalnega omrežja ARNES in so pravne osebe.

17.2.

Za registracijo Domen Nosilcev iz prejšnjega člena se smiselno uporabljajo ti Splošni pogoji.

18. Načela alternativnega reševanja domenskih sporov

18.1.

Nosilec s strinjanjem s Splošnimi pogoji soglaša z alternativnim reševanjem domenskih sporov (v nadaljevanju: ARDS) in s Pravili postopka ARDS.

18.1.1.

Spor lahko v skladu s Pravili postopka ARDS sproži tretja oseba (v nadaljevanju: Pritožnik), ki zatrjuje, da registrirana Domena krši katero njeno pravico, kadar so izpolnjeni pogoji, navedeni v členu 18.2.

18.1.2.

Nosilec se strinja, da se spor rešuje skladno s Pravili postopka ARDS v vseh primerih, ko bo zoper njega sprožen spor v skladu s tč. 18.1.1. teh Splošnih pogojev.

18.1.3.

Nosilec in Pritožnik se zavezujeta, da bosta spoštovala vsako odločitev, sprejeto v postopku ARDS. Ta določba ne posega v njuni pravici do sodnega varstva v skladu z ustavo in zakonom.

18.1.4.

Nosilec in Pritožnik se strinjata, da postopki ARDS potekajo pred razsodiščem, kot je navedeno na Spletni strani registra za .si.

18.2. Pogoji za sprožitev postopka ARDS

18.2.1.

Pritožnik, ki sproži postopek ARDS, mora zatrjevati in dokazati:

 • da je Domena Nosilca identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, ali registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije, ali pa posega v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
 • da Nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane Domene; in
 • da je Domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

18.2.2.

Pred sprožitvijo postopka ARDS mora Pritožnik podpisati pisno izjavo, s katero soglaša s temi Splošnimi pogoji,

18.2.3.

Razsodišče odloči, da se Domena izbriše ali prenese na Pritožnika samo v primeru, če ugotovi, da so pogoji iz tč. 18.2.1. teh Splošnih pogojev dejansko izpolnjeni.

18.3. Odgovornost

18.3.1.

Razsodniki, administrator, predsednik razsodišča, Registrarji ali kdorkoli od njihovih pomočnikov, zaposlenih ali drugih z njimi povezanih oseb niti strankam niti tretjim osebam niso odškodninsko odgovorni za kakršnokoli dejanje ali opustitev v postopku ARDS, s katerim je bila povzročena škoda, razen če so škodo povzročili s kaznivim dejanjem ali naklepoma.

18.3.2.

Razsodniki, administrator, predsednik razsodišča, Registrarji ali kdorkoli od njihovih pomočnikov, zaposlenih ali drugih z njimi povezanih oseb niso niti strankam niti tretjim osebam odškodninsko odgovorni za vsebino odločitev, sprejetih v postopku.

19. Končne določbe

19.1.

Ti splošni pogoji nadomestijo splošne pogoje, ki so stopili v veljavo 1. 2. 2021. Uveljavitev teh Splošnih pogojev skladno s postopkom, predpisanim v točkah 16.2. in 16.3, zavezuje tudi Nosilce in Registrarje, ki so že v pogodbenem razmerju z Registrom.

19.2.

Ti Splošni pogoji v skladu s točko 16.2 začnejo veljati 27. 9. 2022.